Specifična upijena količina

Kemal Dervic author

Odgovor na pitanje da li mobilni telefon zrači je  potvrdan, jer  je sama suština  njegovog funkcionisanja emitovanje i primanje radio talasa.  Međutim,  mišljenja stručnjaka o njihovoj štetnosti  su  ipak podijeljena. Ali,  nepobitna je činjenica da mobilni telefon emituje RF/MT u neposrednoj blizini ljudske glave gdje se nalazi centralni nervni sistem (CNS), tj.  mozak.  Upravo zbog toga treba imati u vidu da je i nervni sistem u suštini jedan elektromagnetski sistem, i da sva komunikacija između organa u tijelu  se obavlja  na bazi elektromagnetskih pojava i procesa.  Takođe,  poznato  je da mnoge bolesti nastaju kada dođe do poremećaja ustaljene i predodređene  komunikacije između organa.

Bečka ljekarska komora

Talasi koje emituju mobilni telefoni utiču na dio moždane kore koji je najbliži aparatu prislonjenom uz uho, ali još nije sasvim jasno dokumentovano  koliko je taj uticaj štetan po čovjeka. Mobilni telefoni su danas najmasovniji izvori radio-frekvencijskog zračenja kojima je izloženo stanovništvo.  U mobilnoj telefoniji koriste se frekvencije od 450 MHz do 2200 MHz. Kod korištenja mobilnih telefona glava korisnika nalazi se u neposrednoj blizini antene (na 1 do 7 cm udaljenosti), tj. u bliskom polju zračenja. Oko 50% tog  RF/MT zračenja apsorbuje se u tkivima glave korisnika.

smart_phones_microwave_bomb-02

TUMOR_PAROIDNE_ZLIJEZDE

 7.1. SPECIFIČNA UPIJENA RF ENERGIJA KOJU EMITUJE MOBILNI TELEFON (top)

Na slici 7.1, prikazan je trodimenzionalni dijagram zračenja elektromagnetskih talasa u toku rada mobilnog telefona. S obzirom da antena u mobilnom telefonu (unutrašnja ili spoljna) nije usmjerena, to se na sami oblik dijagrama zračenja ne može znatno uticati, što ima za posljedicu da najveći dio RF energije koju emituje mobilni telefon, prolazi kroz glavu, kao što se vidi sa te slike.

7.1_SAR

Da se podsjetimo: snaga izlaznog RF stepena kod mobilnih telefona kreće se u granicama od 0,1W do 2,0W. Sa kojom će snagom mobilni telefon zračiti prema najbližoj baznoj stanici zavisi od udaljenosti mobilnog telefona od bazne stanice, kao i od konfiguracije terena. Za vrijeme  komunikacije između mobilnog telefona i bazne stanice, mobilni telefon mora koristiti mnogo veću snagu kako bi bazna stanica ”uhvatila” njegov signal. Znači, ukoliko su bazne stanice gusto postavljenje,  one će uglavnom zračiti manjom snagom jer  moraju pokriti manji prostor, a  mobilnom telefonu će trebati manja izlazna snaga kako bi uspostavio komunikaciju. Zbog svega toga će glava korisnika biti izložena manjem RF/MT zračenju.

Svrha međunarodnih zdravstvenih i sigurnosnih smjernica i propisa  koje izdaje Svjetska zdravstvena organizacija, je  u tome da intenzitet elektromagnetskog polja koju  proizvode RF predajnici mobilnih telefona, bude  ispod određenog nivoa, kako bi se ograničila izloženost ljudi njihovom dijelovanju. Radi utvrđivanja količine  RF/MT energije  koju apsorbuje ljudsko tijelo (naročito glava), za vrijeme korišćenja mobilnog telefona, uvedena je posebna mjera pod nazivom: specifični stepen apsorpcije SAR (Specific Apsorbtion Rates).

Specifični stepen apsorpcije elektromagnetskog talasa (SAR-vrijednost) iskazuje snagu zračenja koju upija tkivo tijela (naročito glava) za vrijeme korištenja mobilnog telefona i koja dovodi do zagrijavanja tkiva (jedinica mjere je W/kg).

SAR-vrijednost se dobije kao  rezultat termičkog mjerenja i ne obuhvata prirodne netermičke uticaje prouzrokovane prirodnim izvorima EM zračenja. Može se pretpostaviti da je kod većih SAR-vrijednosti veća i vrijednost netermičkih uticaja na  živi organizam. Ova veličina predstavlja biološki relevantan parametar koji opisuje efekte elektromagnetskog polja u spektru frekvencija koji nas interesuje (300 MHz – 3 GHz). Prosječna vrijednost SAR u prostoru  se može izračunati u odnosu na ukupnu masu izloženog tijela ili njegovih djelova. SAR se izračunava iz   vrijednosti jačine električnog polja E, provodljivost σ i gustina mase biološkog tkiva ρ, unutar ljudskog tijela, a na osnovu formule:

SAR_formula

U Evropi je uobičajeno SAR-vrijednost mjeriti preko 10 grama tkiva, a u SAD-u preko jednog grama. Relevantni limit za SAR u SAD-u je postavila Savezna komisija za komunikacije FCC (Federal Communications Commission) koji iznosi 1,6 W/kg, dok je u Evropskoj uniji ta vrijednost 2 W/kg. Takođe je u Evropi uveden standard testiranja podobnosti mobilnih telefona u odnosu na SAR (EN 50361).

SAR-vrijednost je jedan od najobjektivnijih pokazatelja intenziteta ozračenja ljudskog organizma nejonizirajućim zračenjem, jer ne postoji nijedan bolji parametar kojim bi se mogle procijeniti moguće opasnosti kod upotrebe mobilnog telefona. Mjerenje SAR-a nije nimalo jednostavno i zahtijeva  poštovanje niza strogo propisanih standarda.

Krajem 2000. godine proizvođači  mobilnih telefona iz MMF-a (Mobile Manufacturers Forum) foruma, odlučili su da svi proizvođači telefona u svijetu  počnu  navoditi SAR vrijednosti na svojim proizvodima, te da korisnicima pruže sve relevantne i korisne informacije na priloženoj deklaraciji.  Iz tog razloga su se  mnogi proizvođači mobilnih telefona nakon 2000. godine  povukli sa tržišta, jer nisu mogli da prate zahtjeve za smanjenje zračenja.

U današnje vrijeme  kad je  razvoj mobilne telefonije u stalnom  usponu, SAR vrijednost postaje važna karakteristika kod plasiranja mobilnih telefona na tržište,  jer raste interesovanje kupaca za  telefone sa što manjiim SAR-om, što  prisiljava i proizvođače da u što većoj mjeri proizvode baš takve telefone koje sve više traže osviješćeni kupci. Ipak, kod jednog broja  stručnjaka iz ove oblasti, SAR vrijednosti  predstavljaju još uvijek otvorenu temu, i to iz nekoliko razloga:

-SAR vrijednosti određuju propisi koji se temelje na pretpostavci da ljudski mozak može uspješno podnijeti  temperaturno povećanje od jednog Celzijevog  stepena u trajanj od jednog sata i

-zato što su te standarde odredili elektroinženjeri, a ne medicinski stručnjaci.

Međutim, tek  dugogodišnja medicinska  istraživanja  koja se provode širom svijeta  pokazaće da li će zadnju  riječ o graničnim vrijednostima SAR–a, ipak dati medicinsku stručnjaci [1,2,3,12,16,19,27,33,41,42,46]. U tabeli 7.1  dati  su dostupni podaci za SAR vrijednosti mobilnih telefona  koji su bili najaktuelniji u vremenu pripreme ove knjige.

TABELE_SAR_2015_solo

HAZARD_SAR_2015

7.2.METODE I REZULTATI MJERENJA SAR VRIJEDNOSTI KOD MOBILNIH TELEFONA (top)

U ovom dijelu će biti obrađeni osnovni aspekti koji proizvođačima mogu koristiti kod projektovanja, a korisnicima prilikom  izbora mobilnih telefona sa niskom specifičnom stopom apsorpcije na osnovu provedenih analiza i studija od strane poznatog Instituta IMST (Innovative Mass Storage Technologies) GmbH. Studija je zasnovana na mjerenjima i numeričkim simulacijama mobilnih telefona koji rade u sistemima GSM 900 i GSM 1800.

Da bi se odredile tipične vrijednosti za SAR i snagu zračenja, izvršen je benčmark (benchmark test – testiranje performansi pomoću uzoraka) grupe mobilnih telefona koji se mogu naći na tržištu. Poslije toga su analizirani dobijeni rezultati. Sami mehanizam apsorpcije je detaljnije analiziran uz pomoć generičkih modela modernih telefona opremljenih različitim vrstama antena.

Simulacije su izvršene uz upotrebu EMPIRE™ kompjuterskog programa sa opremom za numeričku simulaciju ljudske glave.

7.2.1. Trodimenzionalna mjerenja snage zračena mobilnih telefona (top)

Garnitura za 3D (trodimenzionalno) mjerenje sastoji se uglavnom od pokretnog postavnog mehanizma sa modelom glave  (slika 7.2), koji je instalisan na okretnoj platformi koja se može pokretati u svim pravcima (x,y i z).

 Okretna platforma vrši azimutni zaokret θ, dok fiksirani mehanizam očitava elevaciju Ø. Postignuta pozicija elevacije nad azimutom omogućava u potpunosti trodimenzionalni prikaz strukture zračenja. Na slici 7.2 prikazan je kompletan sistem za mjerenje, uključujući postavni mehanizam i model glave u specijalnoj prostoriji za mjerenje. Pokretni postavni mehanizam nosi mobilni telefon, koji je postavljen na vještačku glavu (”fantom”) ili na specijalni  free space priključak.

7.2_SAR

Mobilnim telefonom se upravlja preko simulatora bazne stanice, tako da on vrši emisiju svojom najvećom predajnom snagom na određenoj frekvenciji. Prijemna antena na rastojanju od 4,5 m mjeri signal mobilnog telefona. Antena je povezana sa analizatorom frekvencijskog spektra,  koji j se nalazi  izvan mjerne sobe.

Centralna tačka sistema ”fantom” glava i mobilni telefon, kao i prijemna antena, postavljeni su na visini 1,5 m od površine poda uzemljenja mjerne prostorije. Obje polarizacije RF/MT zračenja se mjere automatskim okretanjem prijemne antene. U naknadnoj obradi podataka kompletno polje se računa iz obje (električne i magnetske) komponente polja. U ovom slučaju, vještačka glava (”fantom”) je postavljena na pokretni postavni mehanizam da bi se  simulirala interakcija  mobilnog telefona sa korisnikom.

Ako se umjesto vještačke glave koristi specijalni free space priključak (mjerna sonda za električno i magnetsko polje), ova aparatura omogućava  mjerenja u slobodnom prostoru ne uzimajući u obzir interakciju sa korisnikom.

Za model glave koristi se Generic Head Phantom V3.5 koji proizvodi Schmid&Partner Engineering AG, Švajcarska. Glava ”fantoma” je ispunjena tečnošću koja simulira tkivo.

7.2.2  Dozimetrijski sistem procjene (DASY) (top)

Dozimetrijski sistem procjene DASY (Dosimetric Assessment System) je sistem za mjerenje, tj. određivanje distribucije SAR vrijednosti unutar modela ”fantoma”ljudskog bića u skladu sa različitim standardima. Sastoji se od robota, nekoliko sondi kalibrisanih za upotrebu u tečnostima, modela ljudskog tijela, tečnosti za simulaciju tkiva i softvera. Softver upravlja robotom i obrađuje mjerene podatke radi njihovog poređenja sa dozvoljenim nivoima izlaganja ljudi RF/MT elektromagnetskim poljima. Slika 7.3-a prikazuje DASY opremu u Institutu IMST sa dva ”fantoma” u kojima se nalazi tečnost koja simulira tkivo. Sličnu opremu koriste i druge laboratorije. Mobilni telefon koji radi sa maksimalnim nivoom svoje snage postavlja se uz pomoć nemetalnog držača na određene položaje u odnosu na model ljudskog bića. Distribucija jačine električnog polja E mjeri se u tečnosti koja simulira ljudsko tkivo, a koja  se nalazi u modelu ljudskog bića. Poslije toga se izračunavaju odgovarajuće vrijednosti SAR na osnovu vrijednosti provodljivosti σ i gustine mase tkiva ρ.

U tabeli 7.2, prikazane su  vrijednosti dielektričnih komponenti za meterijale koji se koriste u  modelima ”fantoma” za simuliranje ljudskog tkiva. Vrijednosti su date za tipične GSM frekvencije : 900 MHz i 1800 MHz.

7.4_SARSoftver sistema ima mogućnost određivanja prosječnih vrijednosti SAR (na 1g ili 10 g) radi testiranja telefona u cilju određivanja njegove usklađenosti sa standardima. Postoje različiti modeli (”fantomi”) ljudskog bića koji se mogu koristiti za izvođenje ovih mjerenja, npr. SAM -specifična antropomorfna lutka (Specific Antrophomorphic Mannequin ) (slika 7.3-b) ili Generic Twin Phantom (slika 7.3-c).

7.3_SAR

     Dodavanjem specijalnih magnetskih sondi za trodimenzionalno mjerenje magnetskih polja i odgovarajućeg softvera, sa DASY sistemom  moguće je mjeriti magnetska polja u neposrednoj blizini mobilnog telefona. (top)

Izvod iz sedmog poglavlja knjige ČOVJEK U BLISKOM RADIOFREKVENCIJSKOM POLJU, autora Kemala Dervića COBISS.CG-ID 13243152

viber_solo_new

RF_RADIATED_SMART_PHONE

KESATNET 2020 SR

KAKO_DRZAVA_PRISLUSKUJE_SVOJ_nAROD

Comments are closed.

Featured Posts