Digitalna lemna stanica

U okviru ovog projekta obrađena digitalna lemna stanica sa popularnim mikrokontrolerom ATMEGA 8. Projekat je objavljen na linku, ali smo uradili određene izmjene kako bi ovaj koristan uređaj bio dostupan za gradnju širem krugu elektroničara. Redizajnirali smo PCB za prednju ploču tako da se mogu koristiti displeji sa zajedničkom anodom koji se lako mogu naći na tržištu. Iz tog razloga na štampanoj ploči za displej postoji malo više kratkospojnika ali je zato izbjegnuta dupla štampa.Takođe, na štampanoj ploči sa mikrokontrolerom izvršene su određene izmjene kako bi se dobio bolji prostor za hladnjak FET-a. Ovaj digitalni kontroler lemilice podržava sve lemilice sa sa termoparom  tip ”K”. Kontroler sadrži mali broj komponenti koje se lako mogu naći na našem tržištu. Posebno treba obratiti pažnju na raspored kontakata na samoj ručki. Grijač ima otpor cca 10-12 Ohm dok termopar senzor ima otpor cca 2 Ohm. To važi za ručke koje se mogu nabaviti kod nas. SOLOMON, GORDAK, QUICK. Trimerom P1 potrebno je izvršiti podešavanje lemilice, kako bi prikaz na displeju bio što realniji. Za svaki tip ručke se vrši posebno podešavanje. Ukoliko nemamo dgovarajući mjerač temperature, baždarenje se može izvršiti sa tinol žicom 60/40 kojoj je temperatura topljenja 185-190 stepeni. Ako se pređe ta tačka, dobro ohladiti lemilicu pa ponoviti postupak.

KESATNET 2020 SR

Ako se izradi u obliku modula, ovaj se sklop  može  iskoristiti za opremanje kabineta za više fiksnih radnih lemnih mjesta. U tom slučaju potrebno je obezbjediti posebno napajanje  24VDC/2A za svako radno mjesto, ili koristiti centralizovano napajanje sa jednim snažnim ispravljačem 24VDC /10A. Napajanje 5VDC za elektroniku se uzima sa 24VDC preko IC za stabilizaciju 7805. Za pojedinačno napajanje se može iskoristiti ispravljač od prenosnog računara 19VDC/3A.

digital_soldering_station_04

DIGITAL_LEMILICA_PREDNJA_PLOCA

smart_phones_microwave_bomb-02

Poslije izrade ove digitalne lemne, testirali smo po 48 sati ručke tipa SOLOMON i GORDAK i dobili odlične rezultate vezano za pogonsku sigurnost i održavanje zadate temperature.
Prilikom izrade ove digitalne lemne stanice, posebnu pažnju treba obratiti na izradu samog napajanja. Poželjno je da se napon od 5VDC dobija iz odvojenog namotaja na samom mrežnom transformatoru.
Takođe treba obratiti pažnju da naizmjenični napon na sekundaru za napajanje grijača ne pređe vrijednost od 20VAC kako poslije ispravljanja i filtriranja ne bi prešao vrijednost od 24VDC što bi skratilo rok samom grijaču. Ukoliko se koristi neki postojeći transformator sa sekundarnim namotajem od 24VAC, može se ”presresti” napon na zadnjem sloju namotaja tako da se napravi izvod za 20VAC. Mjesto ”presretanja” može se odrediti tako što se na početni kraj sekundara prilkjuči jedan kraj AC voltmetra a na drugi kraj se postavi iglica sa kojom se blago probije lak izolacija.

Podešavanje lemilice:
Podešavanje se vrši pri samom uključenju lemilice, dok na displeju stoji oznaka “OFF”. Ukoliko želimo da podesimo “stand-by” vrijeme u minutima, potrebno je držati taster “MODE 2”, oko 3 sekunde, a potom sa tasterima “T+” i “T-“ podesiti željeno vrijeme. Za podešavanje vremena gašenja lemilice posle “stand-by” moda, potrebno je držati taster “MODE 1”, takođe oko 3 sekunde, i sa istim tasterima kao u prethodnom slučaju podesiti vrijeme.
NAPOMENA: Ukupno vrijeme gašenja lemilice = “stand-by” vrijeme + “after stand-by” vrijeme. Temperatura “stand-by” moda se vrši slično kao u prethodna 2 slučaja, samo sa tasterom “MODE 3”. Lemilica se startuje tasterom na “T-“. Kada lemilica radi, moguće je memorisati 3 radne temperature preko tastova MODE1, MODE2, MODE3. Ukoliko želimo memorisati neku temperaturu, prvo se sačeka da lemilica dostigne željenu temperaturu, a potom zadržimo jedan od tri tastera oko 3 sekunde.

PRIMJER: Sa MODE1 podesimo vrijeme gašenja 10 min. Sa MODE 2 vrijeme odlaska u stand-by 30 min. Sa MODE 3 podesimo stand-by temperaturu 180 stepeni. Lemilicu uključimo na T+ i podesimo tri temperature (mode1, mode2,mode3). Lemilica će raditi sa izabranom temperaturom 30 minuta zatim će otići u stand-by stanje i oboriće temperaturu na 180 stepeni. Poslije tih 30 minuta, lemilica će raditi još 10 minuta poslije čega će se ugasiti i na dispjeju dobijamo OFF.

FUSE BITS:
LOW = 0x24
HIGH = 0xF9

Kalkulator

Električnu šemu lemne stanice (pdf format) možete skinuti ovdje:
Raspored elemenata lemne stanice (pdf format) možete skinuti ovdje:
Električnu šemu napajanja lemne stanice (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane pločice lemne stanice (pdf format) možete skinuti ovdje:
Program za lemnu stanicu možete skinuti ovdje:

SAR 07

KESATNET 2020 EN

7 Responses to Digitalna lemna stanica

Featured Posts