Mjerac jačine EM polja 0-500MHz

U elektronici i telekomunikacijama mjerač jačine polja predstavlja elektronski mjerni uređaj koji mjeri jačinu elektromagnetskog polja prouzrokovanog od strane nekog  radio predajnika. Za elektroničare koji se bave samogradnjom emisionih RF uređaja mjerač jačine RF polja predstavlja glavni mjerni instrument. Istina, profesionalni uređaji ove vrste jako su skupi tako da se najveći broj elektroničara opredjeljuje za samogradnju. Većina tih mjerača jačine RF polja su ustvari ”relativni mjerači RF polja” sa kojima se moglo konstatovati da RF uređaj emituje sa većom ili manjom snagom na određenoj frekvenciji. Zahvaljujući specijalno dizajniranom IC koju AD8307 koje vrši svu potrebnu obradu detektovanog RF signala od 0 do 500 MHz, sada se i u amaterskoj radionici može izgraditi mjerač RF polja sa profesionalnim karakteristikama. Kolo AD8307 radi kao logaritamski pojačavač sa velikim dinamičkim rasponom od 92 dBm (od -75dBm  do +17dBm) tako da se skala na analognom instrumentu može izraditi sa linearnom podjelom. Struktura samog kola prikazana je na slici dok se detaljne karakteristike mogu pogledati u pdf formatu ovdje.

Mjerač RF polja obrađen u okviru ovog projekta predstavlja jednu od  varijanti sa  kolom AD8307. Poslije detekcije i obrade RF signala od 0-500 MHz, signal se proslijeđuje na niskošumni operacioni pojačavač LMC6482IN u čijem se izlaznom dijelu nalazi analogni mjerni instrument. Baždarenje se vrši kvalitetnim signal generatorom koji ima minimalni gornji opseg 500 MHz. Prvu skalu (bez atenuatora), poželjno je izbaždariti za max +10 dB (puni otklon skale). U nedostatku kola LMC6482IN može se uptrijebiti i kolo LM358.

U sklopu ovog mjerača RF polja urađen je dodatni sklop sa PLL kolom HCF 4046 tako da se ovaj mjerač može koristiti kao lokator emisionih uređaja do 500 MHz. Prilikom približavanja izvoru emitovanja, mjenja se i ton u piezo zvučniku. Ukoliko ova funkcija nije potrebna, dio sa 4046 se može izostaviti kako je prikazano na električnoj šemi koja je u prilogu.Kod završne montaže potrebno je voditi računa da vodovi od PCB do antenskog ulaza i atenuatora budu što kraći. Uređaj se obavezno montira u metalnom kućištu. Sama potrošnja uređaja (bez tonskog dijela) je veoma mala cca 3-4mA.

Električnu šemu mjerača RF polja (pdf format) možete skinuti ovdje:
Raspored elemenata i nact za PCB 1:1 (pdf format)možete skinuti ovdje:

KESATNET 15 GODINA EN

Comments are closed.

Featured Posts