RF zračenje baznih stanica

Kemal Dervic author

Prva tačka sistema sa kojom se mobilni telefon susreće i preko koje ulazi u sistem mobilne telefonije je bazna stanica. Preko antena baznih stanica i primopredajnika signal sa mobilnog telefona ulazi u sistem mobilne telefonije i dalje prolazi kroz ostale dijelove mreže.

Zabrinutost javnosti nije samo zbog  štetnog uticaja mobilnih uređaja, nego i zbog sve većeg broja  baznih stanica (slika 6.17) koje se postavljaju na vrhovima njihovih zgrada i na antenskim stubovima u naseljenim mjestima.

DETECTOR_RF_ELECTROSMOG_BANNER

KESATNET 2020 SR

Bazne stanice se razlikuju po namjeni: za makroćelije ili mikroćelije. U makroćelijama se upotrebljavaju velike, snažne antene kojih  obično ima  veći broj da bi se dobila bolja pokrivenost što većeg područja. Montiraju se na 15 do 50 metara visoke konstrukcije na uzvišenjima izvan gusto naseljenih područja. Pristupne stanice za mikroćelije su obično postavljene na visoke zgrade, te služe za pokrivanje manjih područja sa  mnogo  korisnika.

Antene  baznih stanica mogu biti sa kružnim zračenjem (omnidirekcione) ili usmjerene (antenski paneli), koji se češće koriste. Bazna stanica sa mobilnim stanicama radi tako da koristi najmanju snagu u okviru prihvatljivog kvaliteta zbog minimizacije interferencija unutar kanala, kao i zbog same štednje baterija kod mobilnih stanica, a samim tim i manjeg zračenja.

base_station617

Na osnovu utvrđenih maksimalnih snaga zračenja na relaciji: bazna stanica-mobilna stanica, izvršena je klasifikacija  prema snazi (tabela 6.3).

Jedna od glavnih osobina elektromagnetskog polja je ta da gustina snage zračenja antene opada u prosjeku sa kvadratom rastojanja od predajnika. U praksi, mjerenja su pokazala da gustina snage, u

takozvanoj ”dalekoj zoni”, opada i sa znatno višim stepenom rastojanja, što je povoljno  s obzirom  na  manju  opasnost od zračenja.

base_station621

U tabeli 6.4 data su orijentaciona rastojanja za daleke zone  kod  GSM pedajnika, u zavisnosti od frekvencije predajnika.

S obzirom da  sistemi mobilne telefonije rade u opsezima 900MHz / 1800MHz (GSM)  i 2100 MHz (3G), ljudi i tehnički uređaji se u praksi uvijek nalaze u tzv. “dalekoj zoni” zračenja bazne stanice. Pri tome je  cijelo tijelo čovjeka izloženo  polju elektromagnetske emisije bazne stanice.

Na slici 6.18, prikazan je primjer jedne tipične mikroćelije GSM mreže sa izmjerenim nivoima električnog polja koje je nastalo od zračenja antenskog sistema ove bazne stanice.

base_station618

Postavlja se pitanje: Kakav uticaj ima antena sa slike 6.18 postavljena na vrh zgrade na stanare na najvišem spratu, kao i  na stanare u najbližoj zgradi?

Na prvi pogled zračenje glavnog snopa prema dolje je neznatno (u većini slučajeva osa glavnog snopa je oborena 60 prema zemlji),a i betonski krov dobro apsorbuje i smanjuje  zračenje bočnih latica (Side lobe), ako je riječ o armiranom betonu.

Međutim, treba imati u vidu da je zračenje na ovim frekvencijama, (900MHz,1800MHz i 2000 MHz), veoma kompleksno. Iz tog razloga, u ovakvim slučajevima ne treba prihvatati bilo kakve paušalne procjene o štetnosti ovih zračenja, pogotovu ako su dobijene od neovlaštenih lica za ovu oblast.

Po pravilu, stanari zgrade na kojoj mobilni operater namjerava postaviti antenski sistem bazne stanice, kao i stanari zgrada u neposrednoj blizini te lokacije, ne bi smjeli dozvoliti postavljanje bilo kakve emisione opreme, dok operater GSM mreže ne dobije certifikat sa kojim se dokazuje da zračenje te emisione opreme, na toj lokaciji,  neće prelaziti dozvoljene nivoe. Ovo je praksa koja se primjenjuje u svim zapadnim zemljama, a navodimo neke od razloga:

Prvo, stanari na zadnjem spratu zgrade, odmah ispod antenskog sistema, izloženi su zračenju iz bočnih latica glavnog antenskog snopa. U tom slučaju, iako se radi o veoma malim nivoima gustine elektromagnetskog polja, ne smijemo zaboraviti da ovo zračenje ima kumulativni karakter i da su stanari na tom spratu konstantno izloženi zračenju.

Drugo, ukoliko antenski sistem nije dobro postavljen ili ako nije ispoštovan projekat, stanari zgrada  u neposrednoj blizini, a na pravcu glavnog snopa zračenja antenskog panela, mogu biti  zračeni sa malim nivoima, ali konstantno.
Takođe, zbog nepropisne montaže, može doći do odbijanja – refleksije od zgrade preko puta (slika 6.18),tako da stanari na nižim spratovima  zgrade na kojoj se nalazi antenski sistem  mogu biti ozračeni sa nedozvoljenim nivoom. I u ovom slučaju, zračenje ima kumulativni karakter i ono mora  biti svedeno na najmanju moguću mjeru.

Treće, sama terasa je konstantno zračena sa bočnim laticama glavnog antenskog snopa. Zbog toga izlazak na terasu treba da bude stanarima nedostupan i pravilno označen sa odgovarajućom tablom upozorenja (slika 6.19-a). Takođe, servisni radnici koji se bave održavanjem zajedničkih instalacija u zgradama (satelitske antene, liftovi, itd..) na čijim su krovovima montirane bazne stanice mobilne telefonije, treba da imaju odgovarajući mjerač elektromagnetskog zračenja, kako bi prije  početka sa radovima, odredili  područje sigurnosne zone  (slika 6.19-a).

Drugi i snažniji tip antena su antene baznih stanica za makroćelije. To su velike antene obično sastavljene od više manjih usmjerenih antena koje napajaju snažni RF predajnici. Postavljaju se van naseljenih područja na uzvišenjima i brdima. Antenski sistemi se montiraju na 15 do 50 m visoke tornjeve i imaju veoma velik domet emitovanja. Kada bi stali  na 2 metra od takve antene, trenutno bi osjetili efekt zagrijavanja tijela. Tih 2m od antene je opasna zona i pristup je zaštićen. Glavni snop zračenja je obično usmjeren 6º u odnosu na nivo zemlje. Područje neposredno ispod antenskog stuba je sasvim sigurno jer je tu signal najslabiji (slika 6.20).

base_station619

Takođe je vidljivo da dok snop zračenja dođe do nivoa zemlje, njegova snaga je premala da bi prouzrokovala efekt zagrijavanja kod čovjeka.

Lokacije ove vrste baznih stanica, ne smiju biti u blizini škola, bolnica, odmarališta, javnih parkova itd. Takođe, i ovdje važe pravila da je operater prije dobijanja dozvole za postavljanje bazne stanice, dužan pribaviti svu potrebnu dokumentaciju sa kojom će biti određena šira sigurnosna zona, zbog eventualnog štetnog zračenja na opštu populaciju [2,8,11,15,19,22,24].

base_station620

U prethodnom izlaganju problem uticaja elektromagnetskog zračenja od baznih stanica mobilne telefonije posmatrali smo prilično uopšteno sa stanovništva antenskog sistema bazne stanice, kao jednog i jedinog izvora EM zračenja u odnosu na posmatranu tačku. Međutim, danas kada je u našem okruženju sve više  baznih stanica, bilo da se radi o GSM mikroćelijama ili makroćelijama, ovom problemu se sve više ozbiljnije i studioznije pristupa.

Ovo iz razloga, ako želimo  dobiti pravo stanje gustine elektromagnetskog polja u nekoj posmatranoj tački ili dijelu prostora, potrebno je izvršiti precizna stručna mjerenja, kao i proračune, jer je opšta populacija izložena zračenju iz više izvora koji stvaraju sumu elektromagnetskih polja različitih snaga zračenja i frekvencija.

Na primjer, na jednom antenskom stubu (slika 6.19-b) može biti montirano i do dvadesetak raznih emisionih antena koje se napajaju sa predajnicima različitih snaga i frekvencija. Pri tome se često koriste  antene sa različitim pojačanjima i dijagramima zračenja.  Svaka od ovih emisionih antena sa svojim EM poljem doprinosi povećanju gustine snage EM talasa u okolnom prostoru.

Za detaljni proračun i analizu elektromagnetskog zračenja bazne stanice, a u cilju dobijanja što preciznijih rezultata za jačinu polja u određenim mjernim tačkama, potrebno je imati tačne podatke o lokaciji bazne stanice, kao i tehničke i montažne  podatke o ugrađenoj opremi (predajnici, kablovi, antene i antenski stubovi).

U većini zapadnih zemalja donijeti su veoma strogi propisi za  postojeće i nove bazne stanice. Referentni nivoi zračenja za profesionalnu izloženost kao i za opštu  populaciju definisani su standardima koji se mogu razlikovati u pojedinim zemljama i oni su obrađeni u posebnoj glavi ove knjige. (top)

Izvod iz šestog poglavlja knjige ”Čovjek u bliskom radiofrekvencijskom polju” autora Kemala Dervića. ISBN 978-86-85499-29-6

smart_phones_microwave_bomb-02

base_station_pljevlja

Reference MTHR

baee_station_hazard

base_station_health_risk

tri_studije_RF-solo

REFERENCA_SANTINI_2001

(top)

24 Responses to RF zračenje baznih stanica

Featured Posts